Filipino Wedding Blessing

Filipino Wedding Blessing
Enjoy the inspirational words to this Filipino Wedding Blessing which is suitable for this very special occasion and marriage celebration. 


Filipino Wedding Blessing

The Lord's Prayer in Tagalog

Ama namin, sumasalangit Ka,
Sambahin ang ngalan Mo.
Mapasaamin ang kaharian Mo.
Sundin ang loob Mo
Dito sa lupa, para ng sa langit.
Bigyan Mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw.
At patawarin Mo po kami sa aming mga sala,
Para ng pagpapatawad namin
Sa mga nagkakasala sa amin.
At huwag Mo po kaming ipahintulot sa tukso,
At iadya Mo po kami sa lahat ng masama.
Amen

Our Father who art in heaven,
Hallowed be Thy name. Hallowed be Thy name.
Thy kingdom come, Thy kingdom come,
They will be come, They will be come,
on earth as it is in heaven. on earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread; Give us this day our daily bread;
And forgive us our debts, And forgive us our debts,
As we also have forgiven our debtors; As we also have forgiven our debtors;
And lead us not into temptation, And lead us not into temptation,
But deliver us from evil. But deliver us from evil. Amen.

<><><><><><><>

Filipino Wedding Blessing

Filipino Wedding Blessing
The old and traditional words to the Filipino Wedding Blessing are perfect for a wedding or marriage ceremony. The tradition and custom of Wedding Blessings and Prayers goes back to the very earliest times when these special prayers represented wishes for the future happiness of the bride and groom. Traditional words and text to this old marriage blessing or prayer. These online, free words may be printed and used to create a personalised book containing a wedding or marriage blessing from many religions and cultures and from different countries.

Filipino Wedding Blessing

Filipino Wedding Blessing

  • Wedding Blessing
  • Short and Simple
  • Inspirational Words
  • Inspiring words and text
  • Filipino Wedding Blessing
  • Old and Traditional words
  • Marriage prayer and blessing
  • Wishes for future happiness
  • Words of a Wedding Prayer and Blessing

 

Filipino Wedding Blessing

Prayer Books - Filipino Wedding Blessing - Wedding Blessing - Blessing - Prayer - Marriage - Vow - Blessing - Wishes - Wish - Prayer - Prayers - Poem - Poems - Words - Short - Simple - Old - Original - List - Traditional - Quotes - Quote - Saying - Sayings - Spiritual - Grace - Sample - Example - Pray - Special - Ritual - Ceremony - Favorite - Popular - Free - Online - Good Fortune - Good Luck - Print - Printable - Filipino Wedding Blessing - Prayer Books
2015 Siteseen Ltd.
Cookie PolicyBy Marcus Tidmarsh Privacy Statement

>